I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Проекти 2024- 2025г.

Проекти 2024- 2025г.

 

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, 2024 г.


1. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не
само в образователния процес, но и в социален аспект.
Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за
стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на
личното творчество, на танцовото, музикалното, театралното, фотографското, филмовото и
изобразителното изкуство в училището.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство,
отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва
силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и на
самоконтрола. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за
физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.
Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ се реализира вече две
учебни години. Интересът към програмата е изключително голям. През втората година
значително се е увеличил броят на учениците, групите и училищата, изпълняващи дейности
по програмата.
През първата година в програмата по Модул 1 „Изкуства“ са се включили 24 700
ученици от 1006 общински, държавни и частни училища и по Модул 2 „Спорт“ – 26 500
ученици от 994 общински, държавни и частни училища.
През втората година в програмата по Модул 1 „Изкуства“ са се включили 29 700
ученици от 1235 общински, държавни и частни училища и по Модул 2 „Спорт“ – 32 400
ученици от 1124 общински, държавни и частни училища.
Заниманията по интереси са неизменна част от образователната система. Учениците
попадат в нова социална среда и развиват интересите си, свързани с изкуствата и спорта.
Участието на учениците в занимания по интереси спомага за повишаване на техните
образователни резултати, прави ги по-уверени към случващото се в училището. Когато
учениците са включени в дейности, които не са пряко свързани с обучението им в училище,
те учат чрез преживяванията си от ситуациите, в които са поставени. Тъй като заниманията
са с доброволен характер, това позволява на учениците с по-ниска мотивация да ускорят
развитието на уменията, които следва да придобият. Участието им в подобни дейности
повишава тяхната дисциплина, спомага за формиране на умения за правилно организиране
на времето и възпитава толерантност към заобикалящия ги свят.

2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма е разработена в съответствие със Стратегическата рамка за
развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
Обща цел:
Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците за развитие на
способностите и дарованията им в областта на изкуствата и спорта чрез групови дейности и
екипна работа.
Специфични цели на програмата:
- Засилване на интереса на учениците за участие в изяви в областта на танцовото,
музикалното, театралното, фотографското, филмовото и изобразителното изкуство.
- Повишаване на музикалната, танцовата, театралната, фотографската и филмовата
култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и
насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности.
- Осигуряване на условия за работа на учениците чрез екипно взаимодействие при
участието и изявата им в колективни спортове.
- Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за
здравословен начин на живот.
- Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците, в това число и с ученици със специални образователни потребности.
- Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол.
Програмата обхваща ученици от I до XII клас от държавни, общински и частни училища
на територията на Република България.

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
- Осигурени условия за личностно развитие на учениците, в това число и ученици със
специални образователни потребности, чрез екипно взаимодействие при участието и
изявата им в колективни изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси,
способности и компетентности.
- Насърчен и засилен интерес на учениците за участие в отбори за колективни спортове.
- Подобрена работа в екип и повишени социални и приятелски взаимодействия сред
учениците.
- Изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на
учениците.
- Повишена музикална, танцова, театрална, фотографска, филмова, както и в областта
на изобразителното изкуство култура на подрастващите, и насърчен интерес за съхраняване
и утвърждаване на културните ценности.
- Стимулиран интерес на учениците към богатото музикално, танцово, театрално,
фотографско, филмово и изобразително наследство, както и към високите спортни
постижения.
4. БЮДЖЕТ
Общ бюджет на програмата: 25 302 600 лв.
Модули Средства в лв.
Модул 1 „Изкуства“ 13 302 600 лв.
Модул 2 „Спорт“ 12 000 000 лв.
Общ размер 25 302 600 лв.


Сформирани групи за учебната 2024-2025 г.

в I ОУ "Никола Първанов" 

Общо 4 групи::

2 групи с ръководител Валери Горанов - Български народни танци 1-4 клас; 5-7 клас;

2 групи с ръководител Вл.Луканов: Футбол 5-7 клас момчета; Волейбол 5-7 клас момичета