I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

НВО на учениците от IV клас - 2021/2022 учебна година

 

Национално външно оценяване - ІV клас

2021/2022 учебна година

 

26 май 2022 г. (четвъртък)

Национално външно оценяване

по български език и литература

 

 Начало на изпита 10:00 часа

  

 

 

 

 

  

27 май 2022 г. (петък)

Национално външно оценяване

по математика

 

Начало на изпита 10:00 час

 

 

 

 

Модел на НВО по БЕЛ  /файл/

Изпитен конплект по БЕЛ  / файл /

Модел на НВО по Математика  /файл/

Изпитен конплект по Математика  / файл /

 

  • ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НВО – 4 клас, учебна 2021/2022г.  / файл /
  • Инструктаж за ученик за НВО 4 клас   /файл/     
  • Инструктаж за квестор на НВО 4 клас  /файл/
  • Инструктаж за учител- консултант на НВО / за ученици със СОП /  / файл /
  • Правила за информационна сигорност при организацията и провеждането на НВО

        в края на IV клас   / файл /

  • Заповед за провеждане и организация на НВО през учебната 2021- 2022 г.  / файл /

 

В деня на изпитите по БЕЛ и Математика
  • Преди започване на изпита ученикът:

1. се отправя към залата, в която е разпределен по списък, без да се блъска и създава условия за струпване на входа й;

2. в условия на извънредна епидемична обстановка спазва всички мерки за намаляване на рисковете от инфекция и за осигуряване на безопасна среда в съответствие с действащите към момента заповеди на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието и науката и следи за спазването им от учениците;

3. заема определеното работно място, обозначено с етикет с неговото име, не по-късно от 9,45 часа;

4. носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник. Ученик с нарушено зрение носи и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;

5. използва само лични пишещи средства, не разменя и не използва вещи и пособия с други ученици;

6. изключва и предава на квестора, който ги поставя на видно място, в прозрачен плик с името на ученика;

7. изслушва внимателно и стриктно изпълнява инструктажа с изискванията за провеждане на изпита;

8. получава от квестора индивидуална бланка за отговори, в която предварително са вписани трите му имена и входящият му номер.

   
  • По време на изпита ученикът:

1. получава от квестора изпитния тест и се запознава с начина на работа с него;

2. не преписва върху индивидуалната бланка за отговори отбелязаното от квестора на дъската начало и край на изпита;

3. внимателно прочита условието на всяка задача и всеки въпрос и отбелязва верния според него отговор върху индивидуалната бланка за отговори, като на въпросите с избираем отговор в кръгчето със съответната буква вписва знака Х, а отговорите на въпросите със свободен отговор пише на предвиденото за това място.

4. допуска се да работи върху изпитния тест, но е необходимо да пренесе отговорите си върху индивидуалната бланка за отговори, тъй като единствено тя подлежи на проверка и оценяване;

5. внимателно слуша и стриктно изпълнява инструкциите, които се чуват от аудиофайла на изпита по български език и литература, и записва диктовката на предвиденото за това място в индивидуалната бланка за отговори;

6. не шуми и не извършва действия, които възпрепятстват работата на останалите ученици.

7. може да излиза от залата след изтичане на 30 минути от началото на изпита и по всяко време след това, в случай че е приключил и предал надлежно изпитната си работа;

8. се отстранява от изпит и изпитната му работа не се оценява, ако: преписва от работата на друг ученик, от хартиен носител или от технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им;

9. се санкционира с анулиране на изпитната работа, ако върху индивидуалната бланка за отговори неправомерно е поставил знаци, имена и др. (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в някой от отговорите).

  
  • След приключване на работата ученикът:
  1. дава знак на квестора, че е приключил да работи и му предава от мястото си индивидуалната бланка за отговори, изпитния тест и листовете за чернова (ако е ползвал такива);

     2. след като се подпише в протокола на квестора, незабавно напуска залата.