Съдържание на изпита:

Тест от общо 23 задачи от които:

I част:

18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;

2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение.

II част:

3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Общият брой точки от изпита служи за балообразуване при прием след 7. клас.

  Оценяване:

  • Максималният брой точки от теста е 100 точки;

  • Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата;

  • Оценките от националното външно оценяване в края на VII се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Общият брой точки от изпита служи за балообразуване при прием след 7. клас.

 
Резултати:
  • Оценяването на изпитните работи от НВО се извършва от 17 до 26 юни 2022 г.;

  • Обявяване на резултатите от НВО - до 28 юни 2022 г.