I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

НВО VII клас- 2023-2024г.

Дати за провеждане на НВО в VII клас

за учебна 2023/2024 година

 

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2023 г., начало 09,00 час

 

          График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания - З А П О В Е Д № РД09-2050/28.08.2023г.   / файл /

 

          Кога ученикът трябва да се яви в сградата на училището в деня на НВО, какъв документ за самоличност да носи, какви пособия може да носи и използва, какво е изпитното време по части, какви правила трябва да спазва по време на изпита, кога може да напуска изпитната зала, как се засекретяват, оценяват и разсекретяват изпитните работи – тази и друга допълнителна информация относно организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на седми клас можете да прочетете в инструктажите за ученика и квестора и в правилата за информационна сигурност.

          

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА  / файл /

 

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА  / файл /

 

         Моделите са публикувани на страницата на Министерството на образованието и науката на 15. 09. 2023 година.
Времетраенето на първата част на изпитите по БЕЛ и математика е увеличено с 15 минути и от 60, става 75 минути.
Промяна има и във вида на задачите по математика в първа част, като се запазва техният брой - 20 задачи. Всички те ще бъдат със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен. През последните няколко години 18 от задачите в първа част бяха с избираем отговор, а 2 задачи - със свободен отговор (числов, символен или словесен) като от учениците се изискваше да напишат отговорите, без да привеждат своето решение. Втората част отново ще съдържа 3 задачи със свободен отговор – учениците ще трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.
Няма промяна във формата на изпитите по български език и литература и по чужд език. 
       МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА  / файл /
 
       МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА  / файл /
 
       МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА (по желание на ученика)  / файл /