I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Прием 2020-2021г.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН  ПРИЕМ

I ОУ „НИКОЛА ПЪРВАНОВ“, гр. Лом

в първи и пети клас за учебната 2020г./2021г.

            

   I.  I клас

 • Брой паралелки- 2, едносменен режим на обучение
 • Брой на ученици- 44

   II. V клас

 • Брой паралелки- 3, едносменен режим на обучение
 • Брой на учениците- 78

   III. Брой паралелки и свободни места

 • II клас- 13
 • III клас- 0
 • IV клас- 3
 • VI клас- 13
 • VII клас- 0

   IV. Целодневна организация на учебния процес

 1. Целодневна организация на учебния процес ще се осъществява за ученици от I, II, III, и IV клас.

           Храненето ще се извършва в училищен стол чрез кетъринг.

      2. Брой групи ЦОУД- начален етап- 3

           Брой ученици- 75

 

 

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ЗАПОВЕД

График на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г.

 • От 20.04.2020г. до 29.05.2020г.- приемане на заявление

          по образец от родителите Приложение №1 /

 • До 03.06.2020г.- обявяване на списъците с класираните ученици
 • От 04.06.2020г. до 30.06.2020г.- записване на класираните ученици
 • До 03.07.2020г.- обявяване на свободните места след първо класиране
 • До 14.09.2020г.- попълване на свободните места

Приетите ученици се записват в училището със следните документи:

 • Попълнено заявление за записване по образец / Приложение №2 /
 • Лична карта на родителя/настойника за удостоверяване при поискване.
 • Удостоверение за завършена подготвителна група или декларация, удостоверяваща,

          че детето не е посещавало подготвителна група / завърналите се от чужбина деца /

 

ПРИЕМ ЗА ПЕТИ КЛАС

ЗАПОВЕД

График на дейностите по приема на ученици в пети  клас за учебната 2020/2021г.

 • От 20.04.2020г. до 29.05.2020г.- приемане на заявление

          по образец от родителите   / Приложение №1 /

 • До 03.06.2020г.- обявяване на списъците с класираните ученици
 • От 04.06.2020г. до 30.06.2020г.- записване на класираните ученици
 • До 03.07.2020г.- обявяване на свободните места след първо класиране
 • До 14.09.2020г.- попълване на свободните места

Приетите ученици се записват в училището със следните документи:

          За учениците идващи от друго училище и

          Удостоверение за завършен начален етап на етап на образование.

 • Лична карта на родителя/настойника за удостоверяване при поискване.

Място на работа на Училищната комисия по приема- канцелария