I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

при I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

през учебната 2023/2024г.

 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

         Училището е мястото, където учениците трябва да развиват и усъвършенстват базови умения и качества, благодарение на които да живеят по-успешен, независим и отговорен за обкръжаващата ги среда живот.

         Училището трябва да отключва у тях желание за самоинициативност, гражданска активност и мнение, социална отговорност, дисциплина, самокритичност, увереност, креативно мислене, екипна работа, лидерство, аналитично мислене и насочено мислене за разрешаване на проблеми. 

Всички тези неща  се постигнат чрез създаването на Ученически съвет, където учениците да се почувстват отговорни и значими за средата около тях и да могат да променят и осъвременят неща, които да направят живота им по-добър и успешен.

 

СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ  

Председател: 

Заместник-председател: 

Секретар: 

 

Членове:

 

П Р А В И Л Н И К  на Училищния ученически съвет към I ОУ „Никола Първанов“, гр. Лом  / файл /

 

УСТАВ  на Училищния ученически съвет към I ОУ „Никола Първанов“, гр. Лом  / файл /

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната  2023/2024г.  / файл /