I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

 

Информация за Училищното настоятелство/УН/

 

           В  I ОУ “Никола Първанов“ от 2003г. има сформирано сдружение с обществено полезна дейност с наименование „Училищно настоятелство Просвещение“.

Цели:

      1. УН работи и помага за развитието и утвърждаването на духовните ценности,

           образованието, науката и културата.

       2. УН подпомага образователно-възпитателния процес , стопанското и

           материалното осигуряване на училището.

Предмет на дейност на УН „Просвещение“ :

  1. Организиране  и провеждане на мероприятия за подпомагане на образователно-възпитателния процес,            стопанско и материално осигуряване.
  2. Сдружението осъществява целите си чрез разработване на проекти и програми, организира семинари и курсове, работи с медиите, неправителствени организации, с представители на местната и централната власт.

Органи на управлението са:

  • Общото събрание
  • Съвет на настоятелите

Училищното настоятелство „Просвещение“ се представлява от Съвет на настоятелите,

който се състои  от пет лица – членове на Сдружението - 

  • Светла Димитрова – председател на УН „Просвещение“
  • Илияна Иванова
  • Анжело Иванов
  • Атанаска Василева
  • Наташа Александрова

 

 УСТАВ на "УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРОСВЕЩЕНИЕ"  / файл /