I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"

Основно училище в град Лом

         
Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
 

            На 27  юни 2022 г. петте училища от община Лом,

участващи в  проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

проведоха междуучилищни дейности.

              Заключителният концерт се състоя на сцената на НЧ „Постоянство“.

              Домакин на събитието беше  I ОУ „Никола Първанов“, гр. Лом.

              Поздрав към учениците и гостите на тържеството отправих

г-жа Трайка Трайкова -  началник на РУО-Монтана и д-р Георги Гаврилов – кмет

на Община Лом, които поздравиха участницит с успешната и ползотворна работа по проекта.

              Учениците пяха, танцуваха и се забавляваха. Бяха представени театрални сценки, занимателни задачи и викторини,

демонстрирани бяха  умения, придобити в клубове по роботика, математика, история, религия и спорт.

             Изпълнението на дейностите по проекта даде възможност на учениците  за участие в различни клубове по интереси, за развитие на

детското творчество,  логическото и креативно мислене и въображение, за усъвършенстване и обогатяване на различни  знания , умения

и компетентности.

            Проектът „Подкрепа за успех“ на Министерството на образованието и науката се финансира по Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и

инвестиционни фондове.

 

       

      

         

        

      

   

         

      

       

      

      

      

       

 

 
 
 
ОБЯВА

 

           В ПЕРИОДА ОТ 20.06.2022 Г. ДО 28.06.2022 Г. В УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО   ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

                                          

                                                                                    Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

         Изпълнението на дейностите цели повишаване на мотивацията на учениците за учене и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили; насърчаване на бъдещата им социална и личността реализация; създаване на позитивна и мотивираща среда за популяризиране на постиженията на учениците, участващи в групите за допълнителни обучения и за занимания по интереси по проекта.

        За реализиране на дейностите са определени училищата домакини и са изготвени училищни програми, включващи нформация за формата и темата на дейността, мястото и времето за провеждане, участниците в дейността – съответните училища, наименованията на групите и брой ученици.

 

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

Място на провеждане: гр. Лом,  читалище ,,Постоянство“ 1856 – голяма зала

Училище домакин : I ОУ ,, Никола Първанов“ – град Лом

Форма (състезание, конкурс, дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща) и тема на междуучилищната дейност

Концерт под надслов „Заедно творим и успяваме“

Дата и начален час на провеждане: 27.06.2022г. от 17:30часа; читалище ,,Постоянство“ 1856 – голяма зала

 

Времетраене (начало

и край

на дейността)

Форма

(дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща)

Тема

на междуучилищната дейност

Училища, участници

(име на училището,

населено място)

Брой

на учениците (посочва се броя на участниците

от всяко училище)

 

Ръководители на групи

(посочват се ръководителите

на групи от всяко училище)

1.

8 мин.

Драматизация на приказката

,, Най-скъпоценният плод“

Клуб „Българския език- моят роден език“

 

„Заедно творим и успяваме“

I ОУ ,, Никола Първанов“, гр. Лом

5

Пепа Ангелова Първанова

2.

10 мин.

Театрална постановка

Клуб ,, Вълшебна математика“

 

„Заедно творим и успяваме“

I ОУ ,, Никола Първанов“, гр. Лом

5

Красимира Ангелова Игнатова

3.

10 мин.

2 танца

Клуб „Мажоретен състав“

„Заедно творим и успяваме“

I ОУ ,, Никола Първанов“, гр. Лом

10

Валери Благоев Горанов

4.

4 мин.

Рецитал

Клуб „Вълшебството на словото“

 

„Заедно творим и успяваме“

II Основно училище „Константин Фотинов“, гр. Лом

8

Маргарита Симеонова Атанасова – Илиева

5.

3 мин.

Мажоретен танц

Клуб „Попкорн“

„Заедно творим и успяваме“

Средно училище „Димитър Маринов“

гр. Лом

7

Марияна Габровска

6.

5 мин.

Филм- Клуб „Управление на роботи“

 

„Заедно творим и успяваме“

Профилирана гимназия „Найден Геров“,

гр. Лом

4

Марияна Кадамяр

7.

5 мин.

Филм- Клуб „Let,s make a film“

„Заедно творим и успяваме“

Профилирана гимназия „Найден Геров“,

гр. Лом

3

Огняна Найденова

8.

4 мин.

Филм- Клуб „Баскетбол“

„Заедно творим и успяваме“

Профилирана гимназия „Найден Геров“,

гр. Лом

3

Николай Младенов

 

9.

10 мин

Презентация и викторина

клуб „Религия“,

тема: „Най- четената книга в света- Библията“

„Заедно творим и успяваме“

Професионална гимназия по производствени технологии,

гр. Лом

9

Красимира Станинска

 
          
         Уважаеми ученици и родители,
поради наличие на положителен случай на COVID -19  в   5а клас и съгласно заповед на и. д. Директора
на I ОУ "Никола Първанов"- Лом, № РД 02-245/29.03.2022 г., учениците от 5а клас  се карантинират
за периода от 30.03.- 03.04.2022 г. включително.
            Учебните часове ще се осъществяват в електронната платформа „Школо“, с начален час 8,00ч.,

съгласно утвърденото седмично разписание на учебните часове за II учебен срок.

Графикът на времетраенето на учебните часове  е наличен в прикачен файл. 

 

 

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

   ПРОЦЕДУРА

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

  1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

  2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка  в следните случаи:

          2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика

                     в училище поставя в риск живота или здравето му;

              2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика

                     в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

              2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на РУО- Монтана.

        Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка,

текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

       По посочените учебни предмети, изучавани в ОРЕС, на ученика се поставят оценки. Пишат му се отсъствия,

когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо. 

Необходими документи:

ДЕКЛАРАЦИЯ за ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици до 14г. възраст)

ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици от 14 до 18г. възраст)

Важно!
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

 

 

           Уважаеми ученици и родители,

           На основание заповед на РЗИ - Монтана № РД 01-97/03.02.2022 г., заповед на министъра на образованието

и науката № РД 09-2205/04.02.2022 г. в училищата на територията на обл. Монтана  се въвежда ротационен принцип на обучение.

Със заповед № РД 02-188/04.02.2022 г. на и. д.  Директор I ОУ "Никола Първанов" гр. Лом  са посочени редът и начинът при

редуванията на присъствен образователен процес и обучение от разстояние в електронна среда по класове  и паралелки,

за времето от 07.02.2022 г. до 18.02.2022г.          

Моля запознайте се със съдържанието в прикачените файлове. 

от ръководството на I ОУ „Никола Първанов“ гр.Лом

Файл: Заповед РЗИ- РД- 01- 97

Файл: Заповед Министър- РД- 01- 71

файл: Заповед ОРЕС - I ОУ Лом

 

          Уважаеми ученици и родители,

поради наличие на положителни случаи на COVID -19 в 6 б кл. и 7 а кл. и съгласно заповед на министъра на образованието
и науката № РД 09-1356/24.01.2022 г., учениците от тези класове се карантинират, както следва: 
6б кл. за периода  24.01.- 25.01.2022 г.   и   7а  за периода 24.01.- 26.01.2022г.

         

 

          Уважаеми ученици и родители,

поради наличие на положителни случаи на COVID -19 във 2в  кл.  и   5 в кл. и съгласно заповед на министъра на образованието
и науката № РД 09-1294/21.01.2022 г. учениците от тези класове се карантинират за периода 21.01.- 24.01.2022 г.

 

 

          Уважаеми ученици и родители,
поради наличие на положителен случай на COVID -19 в   5а кл. и съгласно заповед на и. д. Директора на I ОУ "Никола Първанов"- Лом, № РД 02-170/17.01.2022 г., учениците от 5а кл.  се карантинират за периода от 17.01.- 20.01.2022 г.

 

 

ВАЖНО!

Настоящата информация се отнася само до учениците от 3б, 5в и 6а клас,

които продължават обучението си в електронна среда, поради недостатъчен брой декларации  за съгласие за тестване
с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

         Уважаеми ученици, родители и учители!

От 06.12.2021 г.,/понеделник/, продължава обучението в ОРЕС за учениците от 3б, 5в и 6а клас.

При промяна в броя на подадените декларации за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда

в училище и изпълнение на условията на т.4.1 букви „б“ и „в“ от Насоки за обучение и действие в условията на извънредна
епидемична обстановка, ще бъдете своевременно уведомени.

Във връзка с горното изложение е необходимо да се запознаете с информацията в приложените файлове.

Файл: Заповед ОРЕС

Файл: Изменение Насоки МОН

  

              ВАЖНО!

Настоящата информация се отнася само до учениците от посочените в заповедта класове,

чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

            Уважаеми ученици, родители и учители!

На 06.12.2021 г., /понеделник/, предстои да се възобновят присъствените
учебните занятия за част от учениците от 3а, 5а, 5б, 6б, 7а и 7б класове.

Присъствено ще се обучават учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

Във връзка с горното изложение е необходимо да се запознаете с информацията в приложените файлове.

Файл: Заповед присъствено обучение

Файл: Изменение Насоки МОН

   

 

ВАЖНО!

     Настоящата информация се отнася само до учениците от 1а, 1б, 2а и 4 б класове,

чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

 

     Уважаеми ученици, родители и учители!

     На 23.11.2021 г., /вторник/, предстои да се възобновят присъствените учебните занятия за част от учениците от 1а, 1б, 2а и 4б класове.

Присъствено ще се обучават учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно

най-безопасна среда в училище. Във връзка с горното изложение е необходимо да се запознаете с информацията в приложените файлове.

Файл: Заповед присъствено обучение от 23.11.2021г.

Файл: Насоки за обучение и действия в условията на епидемична обстановка в училищата

Файл: Анекс към насоките

От ръководството  

 

 

ВАЖНО! 
     Настоящата информация се отнася само до учениците от I а клас,

чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

     Уважаеми ученици, родители и г-жо Ангелова!

     На 16. 11. 2021 г. , /вторник/, предстои да се възобновят присъствените учебни занятия за част от учениците от I а клас.

Присъствено ще се обучават учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване

с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

Във връзка с горното изложение е необходимо да се запознаете с информацията в прикачените файлове. 

Файл: Заповед присъствено обучение

Файл: Насоки на МОН

Файл: Правила за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка през учебната 2021- 2022г.

От ръководството

 

 

Уважаеми ученици, родители и учители!

          На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-324/20.10.2021г. на Директора на РЗИ–Монтана се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до седми клас

за периода от 21.10.2021 г. /четвъртък/ до 03.11.2021г./сряда/,   като се преминава в обучение от разстояние в електронна среда.

          Учебните часове ще се осъществяват в електронната платформа „Школо“, с начален час 9,00ч., съгласно утвърдените седмичните

разписания на учебните часове за I учебен срок. Графикът на времетраенето на учебните часове за начален и прогимназиален етап е наличен

в прикачен файл под съобщението, както и график за занятията на групи ЦОУД.

          Имате  възможност да се запознаете със съдържанието на документите, които регламентират организацията и провеждането на

образователния процес чрез прикачените файлове.

При промяна в обстоятелствата ще бъдете своевременно уведомени!

Файл: Заповед на Министъра на здравеопазването

Файл: Заповед на Директора на РЗИ- Монтана

Файл: Заповед на Директор I ОУ Никола Първанов- 21.10.2021г.

Файл: Разписание на учебните часове за ГЦОУД- начален етап

Файл: Разписание на учебните часовете 1- 7

 

от ръководството на I ОУ „Никола Първанов“ гр.Лом

 

 

Уважаеми ученици, родители и учители!

         На основание Заповед № РД-01-315/12.10.2021г. на директора на РЗИ – Монтана

се преустановяват присъствените учебни занятия  за учениците от V и VI клас

за периода  от 13.10.2021 г. /сряда/ до 26.10.2021 /вторник/  включително ,

като се преминава

Актуални новини