I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Основно училище в град Лом

Административни услуги

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от училището:

 

  1. Преместване и приемане на ученици в държавните и общински училища
  2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование- удостоверения, свидетелства, дипломи
  3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
  4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от първи до четвърти в училище на чужда държава