I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Документи

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност в I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом

за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО- (2020г. - 2024г.)  за учебната 2023- 2024г. / файл /

 

ПЛАН по изпълнение на стратегията за развитие на училището ( 2020г. - 2024г. )

за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом

за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния ден

за учебна 2023- 2024г. / файл /

 

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ във връзка с чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма

и Наредба № 8121з-1225/27.09.2017г. за учебната 2023- 2024г. / файл /

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА на I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом

за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ за учебната 2023/2024г.  / файл /

 

Мерки за повишаване на качеството на обучение за учебна 2023- 2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

за учебната 2023/2024г.  / файл /

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците

от уязвимите групи / 2020- 2024г. / за учебната 2023- 2024г.  / файл /

   

ДНЕВЕН РЕЖИМ на I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

в сила от 15.09.2023г., на учебната 2023/2024г.  / файл /

  

Протокол за оценка на седмичното учебно разписание за учебна 2023- 2024г.  /файл /

  

График за провеждане на входни нива, 1- 4 клас за учебната 2023- 2024г. / файл /

 

График за провеждане на входни нива, 5- 7 клас за учебната 2023- 2024г.  /файл/

 

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2023- 2024г.  /файл/

 

График дежурство на учители в начален етап за учебната 2023- 2024г.  /файл/

 

График за дежурство на учители при пътужащите ученици I-IV кл.

за учебната 2023-2024г.  /файл/

 

Система от синволи на качествените показатели за установяване на резултатите

на учениците от I - III клас за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

График за провеждане на контролните работи в I- IV клас,

I срок на учебната 2023- 2024г. / файл /

 

График за провеждане на консултации учители начален етап с учениците

за учебната 2023- 2024г.  /файл/

 

График за провеждане на срещи на учителите начален етап с родителите

за учебната 2023- 2024г.  /файл/

 

График за провеждане на часовете по Проектни и творчески дейности в I- III клас

през учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

Годишен план за дейността на главен учител начален етап за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

График за класните работи  в V- VII клас, I срок на учебната 2023- 2024г / файл /

 

График за класните работи  в V- VII клас, II срок на учебната 2023- 2024г. / файл /

 

График за провеждане на контролните работи в V- VII клас,

I срок на учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

График за провеждане на контролните работи в V- VII клас,

II срок на учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

График за дежурство на учителите- 5-7кл., I срок на за учебната 2023- 2024г.  /файл/

 

График за дежурство на учителите- 5-7кл., II срок на за учебната 2023- 2024г. / файл /

 

График за просрещане и изпращане на пътуващите ученици от учители

в прогимназиален етап за учебна 2023- 2024г.  / файл /

 

График за просрещане и изпращане на пътуващите ученици от учители

в прогимназиален етап, II срок на за учебна 2023- 2024г.  / файл /

 

 График за провеждане на консултации на учителите по предмети и класните ръководители

с учениците от прогимназиален етап за учебната 2023- 2024г.  /файл/

 

График за провеждане на срещи на учителите по предмети и класните ръководители

с родителите на учениците от прогимназиален етап за учебната 2023- 2024г.  /файл/

 

График за провеждане на консултации на учителите по предмети и класните ръководители

с ученици и родители през II учебен срок от прогимназиален етап

за учебната 2023- 2024г.  /файл/

 

Годишен план за дейността на главен учител прогимназиален етап

за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

 Спортен календар за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

График спортни дейности в начален етап за учебната 2023- 2024г.  /файл/

 

График спортни дейности прогимназиален етап за учебната 2023- 2024г.  /файл/

 

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа

и в Интернет за учебна 2023- 2024г. / файл /

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за мрежова и информационна сигурност за учебна 2023- 2024г. / файл /

 

ПОЛИТИКА за мрежова и информационна сигурност за учебна 2023- 2024г. / файл /

 

ПЛАН на екип за ключови компетентности- Методическо обединение на учителите в ЦОУД

за 2023- 2024г. учебна година   / файл /

 

ПЛАН на Методическо обединение на началните учители за учебната 2023- 2024г. / файл /

 

ГОДИШЕН ПЛАН на екип по ключови компетентности "Български език и литература"

за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

ПЛАН за работа на Методическо обединение по чужди езици за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

ПЛАН за дейността на Методическо обединение - Обществени науки и гражданско образование, Природни науки, Изобразително изкуство за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

ПЛАН за работа на екипа за ключови компетентности по природоматематически предмети- 

Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия,

Химия и опазване на околната среда за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

МЕРКИ за повишаване качеството на обучение/ преодоляване на пропуските  / файл /

   

Програма за сътрудничество, взаимодействие и партньорство с родителите

за учебната 2023- 2024г.  / файл /

  

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ И ТРУД  в I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом- 2023- 2024г.  / файл /

 

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

ДОКЛАД за допълване на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите в училището с оценяване на новобъзникнал риск. В случая това касае разпространението на коронавируса (2019- NCOV)  / файл /

  

ПЛАН ЗА ТЕМИТЕ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

за учебната 2023/2024г.  / файл /

  

Правила за организиране и провеждане на квалификация на педагогическите специалисти

за учебна 2023- 2024г.  /файл/

 

ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

ПЛАН за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование-  I - IV клас,

за часовете, които не се водят от учители специалисти, по време на заместване на отсъстващ учител

за учебна 2023- 2024г. / файл /

 

ПЛАН за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование-  V - VII клас,

за часовете, които не се водят от учители специалисти, по време на заместване на отсъстващ учител

за учебна 2023- 2024г.  / файл /

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- ОП, ДП НА УЧЕНИЦИТЕ

в I ОУ "Никола Първанов", гр. Лом за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2023- 2024г. / файл /

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ 

в I ОУ "Никола Първанов", гр. Лом за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

ПЛАН за работа на училищната комисия за борба с противообществени прояви

на малолетни и непълнолетни / УКБППМН / при I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом

за учебната 2023- 2024г. / файл /

 

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ

на пребивабащите в I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом за учебната 2023- 2024г. / файл /

 

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ

за учебната 2023-2024г.  / файл /

 

ПРОГРАМА за противодействие на училищния тормоз и ограничаване на агресията  / файл /

 

План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния

тормоз и насилие между учениците за учебната 2023- 2024г.  / файл

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АГРЕСИЯТА

за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

Антикорупционна програма за учебната 2023- 2024г.  / файл /

 

Вътрешни правила за приемане, регистриране и разглеждане на жалби и сигнали

в I ОУ"Никола Първанов" за учебната 2023- 2024г. / файл /