I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Основно училище в град Лом

Документи

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО- 2020г. - 2024г.

 

ПЛАН по изпълнение на стратегията за развитие на училището ( 2020г. - 2024г. )

за учебната 2021- 2022г.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом

за учебната 2021- 2022г.  / файл /

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за мрежова и информационна сигурност

в I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ на I ОУ"НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

в сила от 15.09.2021г., на учебната 2021/2022г.

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния ден

за учебна 2021- 2022г.

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

 

Протокол за оценка на седмичното учебно разписание

 

График за провеждане на входни нива за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

График дежурство на учители в начален етап за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

График за дежурство на учители при пътужащите ученици I-IV кл.

за учебната 2021-2022г.  /файл/

 

График за провеждане на консултации учители начален етап с учениците

за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

График за провеждане на срещи на учителите начален етап с родителите

за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

Годишен план за дейността на главен учител начален етап за учебната 2021- 2022г.  / файл /

 

График за класните работи  в V- VII клас, I срок на учебната 2021- 2022г.  / файл /

 

График за провеждане на контролните работи в V- VII клас,

I срок на учебната 2021- 2022г.  / файл /

 

График за дежурство на учителите- 5-7кл. за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

График за просрещане и изпращане на пътуващите ученици от учители

в прогимназиален етап за учебна 2021- 2022г.  /файл/

 

 График за провеждане на консултации на учителите по предмети и класните ръководители

с учениците от прогимназиален етап за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

График за провеждане на срещи на учителите по предмети и класните ръководители

с родителите на учениците от прогимназиален етап за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

Годишен план за дейността на главен учител прогимназиален етап

за учебната 2021- 2022г.  / файл /

 

Годишен план за контролната дейност на Директора  / файл /

 

График за провеждане на занятия по ФУЧ за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

Спортен календар за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

График спортни дейности в начален етап за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

График спортни дейности прогимназиален етап за учебната 2021- 2022г.  /файл/

 

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа

и в Интернет  / файл /

 

ПЛАН на екип за ключови компетентности- Методическо обединение на учителите в ЦОУД

за 2021- 2022г. учебна година   / файл /

 

ПЛАН на Методическо обединение на началните учители за учебната 2021- 2022г. / файл /

 

ГОДИШЕН ПЛАН на екип по ключови компетентности "Български език и литература"

за учебната 2021- 2022г.  / файл /

 

ПЛАН за работа на Методическо обединение по чужди езици за учебната 2021- 2022г.  / файл /

 

ПЛАН за работа на екипа за ключови компетентности по природоматематически предмети- 

Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия,

Химия и опазване на околната среда за учебната 2021- 2022г.  / файл /

 

План за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2021- 2022г.  / файл /

 

Мерки за повишаване на качеството на обучение за учебна 2021- 2022г.  / файл /

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище  / файл /

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците

от уязвимите групи / 2020- 2024г. /   / файл /

 

Програма за сътрудничество, взаимодействие и партньорство с родителите

за учебната 2021- 2022г.  / файл /

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност в I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА за развитие на предучилищна група по изпълнение

на стратегията за развитие на училището

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

за полудневна подготвителна група учебна 2021- 2022г.  / файл /

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ И ТРУД  в I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ", гр. Лом

 

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред за учебната 2021- 2022г.  / файл /

 

Правилник за здравословни и безопасни условия на труд- 2021г.- 2022г.  / файл /

 

ДОКЛАД за допълване на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите в училището с оценяване на новобъзникнал риск. В случая това касае разпространението на коронавируса (2019- NCOV)  / файл /

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

 

ГОДИШЕН ПЛАН за учебната 2021/2022г.

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ за учебната 2021/2022г.

 

Правила за организиране и провеждане на квалификация на педагогическите специалисти

за учебна 2021- 2022г.  /файл/

 

ПРОГРАМА по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование I - IV клас

 

ПРОГРАМА по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование V - VII клас

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- ОП, ДП НА УЧЕНИЦИТЕ

в I ОУ "Никола Първанов", гр. Лом за учебната 2021- 2022г.

 

ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 2021- 2022г.

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЗДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ 

в I ОУ "Никола Първанов", гр. Лом

 

ПЛАН за работа на училищната комисия за борба с противообществени прояви

на малолетни и непълнолетни / УКБППМН / при I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом

за учебната 2021- 2022г.

 

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ

на пребивабащите в I ОУ"Никола Първанов", гр. Лом за учебната 2021- 2022г.

 

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ

 

План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния

тормоз и насилие между учениците за учебната 2021- 2022г.  / файл

 

ПРОГРАМА за противодействие на училищния тормоз и ограничаване на агресията

за учебната 2021/2022г.

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АГРЕСИЯТА

за учебната 2021- 2022г.

 

Антикорупционна програма за учебната  2021- 2022г.  /файл/

 

Вътрешни правила за приемане, регистриране и разглеждане на жалби и сигнали

в I ОУ"Никола Първанов"  / файл /