I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Обществен съвет

 

Общественият съвет е преучреден на 17.12.2018г.

Поименен състав на Обществения съвет към I ОУ „Н. Първанов“, гр. Лом:

Председател: Ивайло Илиев

Членове:

                   1. Мария Костадинов

                   2. Габриела Радомирова

                   3. Борислава Любенова

                   4. Таня Кузманова – представител на Община Лом

Резервни членове на Обществения съвет към I ОУ „Н. Първанов“, гр. Лом:

                      1. Росица Василева

                   2. Мирослав Митев

 

Решения на Обществения съвет

към I ОУ „Н. Първанов“, за учебната 2022/2023 година:

 

  • Съгласува отчета на бюджета на училището за 2022 година.
  • Съгласува предложението за училищен план-прием в първи клас за учебната 2023-2024 година.
  • Съгласува предложението за училищен план-прием в пети клас за учебната 2023-2024 година.
  • Съгласува списъка с учебниците  за следващата учебна година.
  • Прие отчета на бюджета за първото тримесечие на 2023г.
  • Прие отчета на бюджета за шестмесечието на 2023г.
  • Съгласува училищните учебни планове за учебната 2023-2024г.
  • Съгласува Стратегия за развитие на училището