I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

COVID- 19

Информационен портал, правила и насоки за работа в условията на Covid- 19
 
         Уважаеми ученици и родители,
поради наличие на положителен случай на COVID -19  в   5а клас и съгласно заповед на и. д. Директора
на I ОУ "Никола Първанов"- Лом, № РД 02-245/29.03.2022 г., учениците от 5а клас  се карантинират
за периода от 30.03.- 03.04.2022 г. включително.
            Учебните часове ще се осъществяват в електронната платформа „Школо“, с начален час 8,00ч.,

съгласно утвърденото седмично разписание на учебните часове за II учебен срок.

Графикът на времетраенето на учебните часове  е наличен в прикачен файл. 

 

 

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

   ПРОЦЕДУРА

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

  1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

  2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка  в следните случаи:

          2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика

                     в училище поставя в риск живота или здравето му;

              2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика

                     в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

              2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на РУО- Монтана.

        Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка,

текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

       По посочените учебни предмети, изучавани в ОРЕС, на ученика се поставят оценки. Пишат му се отсъствия,

когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо. 

Необходими документи:

ДЕКЛАРАЦИЯ за ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици до 14г. възраст)

ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици от 14 до 18г. възраст)

Важно!
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

 

 

           Уважаеми ученици и родители,

           На основание заповед на РЗИ - Монтана № РД 01-97/03.02.2022 г., заповед на министъра на образованието

и науката № РД 09-2205/04.02.2022 г. в училищата на територията на обл. Монтана  се въвежда ротационен принцип на обучение.

Със заповед № РД 02-188/04.02.2022 г. на и. д.  Директор I ОУ "Никола Първанов" гр. Лом  са посочени редът и начинът при

редуванията на присъствен образователен процес и обучение от разстояние в електронна среда по класове  и паралелки,

за времето от 07.02.2022 г. до 18.02.2022г.          

Моля запознайте се със съдържанието в прикачените файлове. 

от ръководството на I ОУ „Никола Първанов“ гр.Лом

Файл: Заповед РЗИ- РД- 01- 97

Файл: Заповед Министър- РД- 01- 71

файл: Заповед ОРЕС - I ОУ Лом

 

          Уважаеми ученици и родители,

поради наличие на положителни случаи на COVID -19 в 6 б кл. и 7 а кл. и съгласно заповед на министъра на образованието
и науката № РД 09-1356/24.01.2022 г., учениците от тези класове се карантинират, както следва: 
6б кл. за периода  24.01.- 25.01.2022 г.   и   7а  за периода 24.01.- 26.01.2022г.

         

 

          Уважаеми ученици и родители,

поради наличие на положителни случаи на COVID -19 във 2в  кл.  и   5 в кл. и съгласно заповед на министъра на образованието
и науката № РД 09-1294/21.01.2022 г. учениците от тези класове се карантинират за периода 21.01.- 24.01.2022 г.

 

 

          Уважаеми ученици и родители,
поради наличие на положителен случай на COVID -19 в   5а кл. и съгласно заповед на и. д. Директора на I ОУ "Никола Първанов"- Лом, № РД 02-170/17.01.2022 г., учениците от 5а кл.  се карантинират за периода от 17.01.- 20.01.2022 г.

 

 

ВАЖНО!

Настоящата информация се отнася само до учениците от 3б, 5в и 6а клас,

които продължават обучението си в електронна среда, поради недостатъчен брой декларации  за съгласие за тестване
с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

         Уважаеми ученици, родители и учители!

От 06.12.2021 г.,/понеделник/, продължава обучението в ОРЕС за учениците от 3б, 5в и 6а клас.

При промяна в броя на подадените декларации за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда

в училище и изпълнение на условията на т.4.1 букви „б“ и „в“ от Насоки за обучение и действие в условията на извънредна
епидемична обстановка, ще бъдете своевременно уведомени.

Във връзка с горното изложение е необходимо да се запознаете с информацията в приложените файлове.

Файл: Заповед ОРЕС

Файл: Изменение Насоки МОН

  

              ВАЖНО!

Настоящата информация се отнася само до учениците от посочените в заповедта класове,

чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

            Уважаеми ученици, родители и учители!

На 06.12.2021 г., /понеделник/, предстои да се възобновят присъствените
учебните занятия за част от учениците от 3а, 5а, 5б, 6б, 7а и 7б класове.

Присъствено ще се обучават учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

Във връзка с горното изложение е необходимо да се запознаете с информацията в приложените файлове.

Файл: Заповед присъствено обучение

Файл: Изменение Насоки МОН

   

 

ВАЖНО!

     Настоящата информация се отнася само до учениците от 1а, 1б, 2а и 4 б класове,

чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

 

     Уважаеми ученици, родители и учители!

     На 23.11.2021 г., /вторник/, предстои да се възобновят присъствените учебните занятия за част от учениците от 1а, 1б, 2а и 4б класове.

Присъствено ще се обучават учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно

най-безопасна среда в училище. Във връзка с горното изложение е необходимо да се запознаете с информацията в приложените файлове.

Файл: Заповед присъствено обучение от 23.11.2021г.

Файл: Насоки за обучение и действия в условията на епидемична обстановка в училищата

Файл: Анекс към насоките

От ръководството  

 

 

ВАЖНО! 
     Настоящата информация се отнася само до учениците от I а клас,

чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

     Уважаеми ученици, родители и г-жо Ангелова!

     На 16. 11. 2021 г. , /вторник/, предстои да се възобновят присъствените учебни занятия за част от учениците от I а клас.

Присъствено ще се обучават учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване

с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда в училище.

Във връзка с горното изложение е необходимо да се запознаете с информацията в прикачените файлове. 

Файл: Заповед присъствено обучение

Файл: Насоки на МОН

Файл: Правила за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка през учебната 2021- 2022г.

От ръководството

 

 

Уважаеми ученици, родители и учители!

          На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01-324/20.10.2021г. на Директора на РЗИ–Монтана се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до седми клас

за периода от 21.10.2021 г. /четвъртък/ до 03.11.2021г./сряда/,   като се преминава в обучение от разстояние в електронна среда.

          Учебните часове ще се осъществяват в електронната платформа „Школо“, с начален час 9,00ч., съгласно утвърдените седмичните

разписания на учебните часове за I учебен срок. Графикът на времетраенето на учебните часове за начален и прогимназиален етап е наличен

в прикачен файл под съобщението, както и график за занятията на групи ЦОУД.

          Имате  възможност да се запознаете със съдържанието на документите, които регламентират организацията и провеждането на

образователния процес чрез прикачените файлове.

При промяна в обстоятелствата ще бъдете своевременно уведомени!

Файл: Заповед на Министъра на здравеопазването

Файл: Заповед на Директора на РЗИ- Монтана

Файл: Заповед на Директор I ОУ Никола Първанов- 21.10.2021г.

Файл: Разписание на учебните часове за ГЦОУД- начален етап

Файл: Разписание на учебните часовете 1- 7

 

от ръководството на I ОУ „Никола Първанов“ гр.Лом

 

 

Уважаеми ученици, родители и учители!

         На основание Заповед № РД-01-315/12.10.2021г. на директора на РЗИ – Монтана

се преустановяват присъствените учебни занятия  за учениците от V и VI клас

за периода  от 13.10.2021 г. /сряда/ до 26.10.2021 /вторник/  включително ,

като се преминава

 

Информационен портал, правила и насоки за работа в условията на Covid- 19

 

Правила за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

през учебната 2021- 2022г.  /файл/

Анекс към Правила за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка

през учебната 2021- 2022г.  / файл /