I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

 

        Общинският кръг на олимпиадата по математика за 4, 5, 6 и 7 клас ще се проведе

на 09.12.2023 г. (събота) от 09:00 ч. в I ОУ "Никола Първанов" – гр. Лом

        За участие в олимпиадата, родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика,

подава към класен ръководител декларация по образец до 05.12.2023г. вкл., за информираност и съгласие

за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място),

снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата. Декларациите ще получите от класните ръководители.
         Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, заемат местата си до 08:30 ч. на 09.12.2023г.
         Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.
         Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА - Изображение 1