I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Олимпиади и състезания през учебната 2023- 2024 г.

 
 Графици за провеждане на ученическите олимпиади
през учебната 2023 – 2024 година  / файл /
 
Национално математическо състезание " Европейско кенгуру" ( ЕК) - 2024
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ по фиктивни номера за резултатите на учениците от общинския кръг
на Национална олимпиада „Знам и мога” – IV клас 20.01.2024г.
ПРОТОКОЛ за класираните ученици за областния кръг на
НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА„ЗНАМ И МОГА” - IVклас учебна 2023/ 2024 г.
 
Протокол за резултатите на учениците, класирани за областен кръг на олимпиада по БЕЛ
Протокол за резултатите на учениците, участници в общинския кръг на олимпиада по БЕЛ
 
Протокол за резултатите на учениците, класирани за областен кръг на олимпиада по Астрономия 
Протокол за резултатите на учениците, участници в общинския кръг на олимпиада по Астрономия
 
Протокол за резултатите на учениците, класирани за областен кръг на олимпиада по Физика
Протокол за резултатите на учениците, участници в общинския кръг на олимпиада по Физика
 
Протокол за резултатите на учениците, класирани за областен кръг на олимпиада по География и икономика
Протокол за резултатите на учениците, участници в общинския кръг на олимпиада по География и икономика
 

Протокол за резултатите на учениците, класирани за областен кръг на олимпиада по Математика 

Протокол за резултатите на учениците, участници в общинския кръг на олимпиада по Математика 

 

Протокол от състезанието  Млад математик - 1 есенен кръг

 

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

   

          Общинският кръг на олимпиадата по математика

за 4, 5, 6 и 7 клас ще се проведе 

на 09.12.2023 г. (събота) от 09:00 ч.

в ОУ "Никола Първанов" – гр. Лом.

        За участие в олимпиадата, родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава към класен ръководител декларация по образец до 05.12.2023г. вкл., за информираност и съгласиеза публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата.

         Декларациите ще получите от класните ръководители.
         Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика,

заемат местата си до 08:30 ч. на 09.12.2023г.
         Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.
         Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

 

 
 
График за провеждане на ученическите олимпиади, утвърден със Заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на МОН
 
на Правила за организирне и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до ХІІ клас
през учебната 2023/2024 година