I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Бенефициент - Министерство на образованието и науката
ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

 

         Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Първо ОУ "Никола Първанов" участва в:

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

По Дейност 1 са получени от МОН заявените   26 лаптопа за ученици и 1 шкаф.

По Дейност 2 през месец септември и май се проведоха обучения на   ученици , които придобиха  умения за работа в електронна среда.

 

През месец септември, в периода от 01.09.2021г.- 07.09.2021г.

се проведоха обучения на ученици , за придобиване на умения за обучение в електронна среда.

Тема: Умения за работа с електронна образователна пладформа

Продължителност на обучение: 4 часа

Място на провеждане на обучението: I ОУ "Никола Първанов"

Период на обучение: 01.09.2021г.- 07.09.2021г.

Брой групи: 4

Брой издадени сертификати: 27

Ръководител на групите: Габриела Борисова

Кратко описание на темата:

Теми по часове: 

1. Видове платформи

2. Запознаване с електронна образователна платформа- Школо

3. Функционалности на платформата

4. Работа с файлове

Снимков материал:

        
       
       
        

 

През месец април и май, в периода от 26.04.2022г.- 05.05.2022г.

се проведоха обучения на ученици , за придобиване на умения за обучение в електронна среда.

Тема: Умения за работа с електронна образователна пладформа

Продължителност на обучение: 4 часа

Място на провеждане на обучението: I ОУ "Никола Първанов"

Период на обучение: 26.04.2022г.- 05.05.2022г.

Брой групи: 6

Брой издадени сертификати: 35

Ръководител на групите: Габриела Борисова

Кратко описание на темата:

Теми по часове: 

1. Видове платформи

2. Запознаване с електронна образователна платформа- Школо

3. Функционалности на платформата

4. Работа с файлове

Снимков материал: