I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Проект BG05M20P001-3.007-0001 „Училище за знания, традиции и единство”

Проект BG05M20P001-3.007-0001 „Училище за знания, традиции и единство” 

по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020,

по процедура на МИГ Лом мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране

в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.

          С вълнение, смях, игри и много приключения започна пролетната ваканция

за 45 ученици от Първо основно училище „Никола Първанов“, гр. Лом, участници

по Проект BG05M2OP001-3.007-0001-C01 „Училище за знания, традиции и единство”,

МИГ Лом мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система

на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” с финансовата подкрепа

на Европейския съюз и Европейски структурни инвестиционни фондове

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

        В неповторимо изживяване за учениците се оказа посещението в увеселителния

парк „Боби и Кели“ в  гр. София, където цветното настроение те грабва още от вратата.

На разположение на децата бяха различни въртележки, влакчета, батути, надуваеми пързалки,

джунгла, движеща се кула, самолет – симулатор  и много други атракциони за малки и големи.

       Заредени с приятни емоции се отправихме към втората цел на нашето пътуване,

а именно посещение в зоологическата градина. Това бе чудесна възможност за учениците

да се запознаят с животни, които не се срещат в нашата страна. С голям интерес наблюдавахме

камили, зебри, тигри, щрауси, маймунки и много други обитатели на зоопарка.

       Доволни и щастливи бяхме и ние, учителите, които осъществихме това вълнуващо за

учениците ни приключение – г-жа П. Ангелова, К. Емилова и Ил. Илиева.

 

      

      

      

      

         

              

      

      

         

           

          

 

Проект  „Училище за знания, традиции и единство”

се осъществява от Първо основно училище „Никола Първанов” град Лом,

в партньорство с Училищно настоятелство „Просвещение”.

Специфични цели:

 • Допълнителни занимания с ученици, за преодоляване на образователни трудности;
 • Подобряване на образователната среда за ранна интеграция на учениците от етническите малцинства и превенция на отпадане от училище;
 • Съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда;
 • Насърчаване на общуването и съвместни инициативи между деца от различен етнос;
 • Подобряване на образователните резултати на учениците, посредством модернизиране на учебната среда и насърчаване използването на образователни технологии и практики;
 • Включване на родителите, като активни участници в образователно-възпитателния процес;
 • Засилване на мотивацията на ученици и родители от уязвими семейства за участие в образователния процес и редовно посещаване на учебни занятия;
 • Създаване на условия за преодоляване на негативни нагласи, основани на етнически произход;
 • Повишаване на информираността на обществото по проблемите на етническа толерантност и осигуряване на публичност за дейностите по проекта и финансирането му.

 

Дейности по проекта:

 

Дейност 1: Допълнително обучение на ученици за преодоляване на образователни трудности

Сформирана е група от 15 ученици от IIIа клас за допълнителни занимания и подготовка по български език и математика. Ръководител на групата – Илияна Илиева

 

Дейност 2: Насърчаване общуването и съвместните изяви между ученици от маргинализирани и немаргинализирани  групи, чрез създаване на клубове по интереси, насочени към повишаване на мотивацията за включване в учебния процес, съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етнически малцинства и техните връстници в интеркултурна среда

 

 • Клуб „Театър на приказките” – 15 ученици от IIa клас. Работата в клуба е насочена към обогатяване речника на учениците, както и развиване на паметта и въображението им.

        Ръководител – Корнелия Емилова

 • Клуб „С Червеногушка на училище и сред природата” – 15 ученици от IVа клас. Дейността цели запознаване на учениците с богатството и разнообразието на природата и изграждане на активна позиция за опазването й.

        Ръководител – Пепа Ангелова

 • Клуб „Млад биолог” – обхваща 15 ученици от 6-7 клас. Чрез занимания и беседи сред природата, учениците ще придобият знания за опазване и съхраняване на природни обекти и запазване на екологичното равновесие.

        Ръководител – Илияна Милчева

 • Клуб „Любопитковци” – участват 15 ученици от 5а,б клас. Целта на дейността е обогатяване знанията за природата, чрез занимания в изследователска и забавна среда, с акцент върху химия и физика.

        Ръководител – Светла Димитрова

 • Клуб „Занаяти на етносите” включва 15 ученици от 6-7 клас. Дейността е свързана с изучаване и взаимно опознаване на култура, бит, традиции и обичаи на етносите, в т.ч. на ромите.

        Ръководител – Елена Манчева