I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

            

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014- 2020

по изпълнение на Дейност 6 - "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците".

 

Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения 

през учебната 2023/2024г.

 

 Компютърен клуб – “Аз мога

Ръководител: Габриела Борисова

 

Учасници: ученици от VI клас със основно ниво на владеене на дигитални компетенции  

 

Представяне на дейността:

Информационни технологии се явяват съществена част от съвременната техническа култура на човека. Като поколение на XXI век, учениците са наясно с необходимостта от развиване на дигитални умения, които да  са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност и на по-късен етап  в живота.

Дейността на програмата има за цел учениците да придобият дигитални умения и знания за изработване на брошури, постери, презентации, календари, и др. Ще се доразвият и дигиталните умения за търсене, сортиране, обобщение и представяне на информация. Ще се акцентира и дискутира и върху общуването, спазването на етични правила и опасностите в интернет пространството. Ще се изтъкне и приложението на информационните технологии.

 

І. Цели:

 • Развиване и обогатяване на дигиталната култура на учениците.
 • Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности
 • Повишаване на дигиталната компетентност на учениците.
 • Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.
 • Развиване на познавателната активност у учениците.
 • Развиване на логическото мислене и умение да се съпоставят данни и да се правят изводи.
 • Развиване на умение за работа в екип.
 • Разширяване на интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в практиката на получените знания.
 • Развиване на умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.
 • Развиване на умения за събиране на информация, съответстваща на зададената тема, работа с допълнителна литература и Internet.
 • Развиване на умения за естетическо представяне и подреждане на материалите.
 • Развиване на умения да дискутират по зададена тема и да защитават и отстояват позицията си по нея.

 

ІІ. Очаквани резултати:

 • Да се повиши успеха на учениците, участващи в групата.
 • Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи.
 • Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип.
 • Да усвоят нови знания по информационни технологии.
 • Да представят възможно най-точно, кратко и увлекателно информация.
 • Да се развият умения за търсене в Internet.
 • Да изработват самостоятелно  авторски материали и да ги представят.
 • Да работят с желание и да изпитат удовлетворение от получения краен резултат.

 

Практически задачи:

Изработка на визитка за професия по избор

        

           

 

Изработване на брошура за екскурзия до различни дестинации

      

 

      

 

      

 

     

     

 

Изготвяне на брошура за представяне на училището

          

 

          

 

       

 

          

 

Създаване на календари

          

          

        

 

     

    

 

 СЕРТИФИКАТИ ЗА УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 35 УЧЕБНИ
ЧАСА ПО КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ
ЗА САМОСТОЯТЕЛНО НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ
НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
през периода 15.11.2023 г. - 11.12.2023 г.