I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи- Дейност 2

          Бенефициент - Министерство на образованието и науката
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

          Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Първо ОУ "Никола Първанов" участва в:

         Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

 

През месец октомври, в периода от 18.10.2023г.- 27.10.2023г.

се проведоха обучения на ученици , за придобиване на умения за обучение в електронна среда.

Тема: Умения за работа с електронна образователна пладформа

Продължителност на обучение: 4 часа

Място на провеждане на обучението: I ОУ "Никола Първанов"

Период на обучение: 18.10.2023г.- 27.10.2023г.

Брой групи: 5

Брой издадени сертификати: 30

Ръководител на групите: Габриела Борисова

Кратко описание на темата:

Теми по часове: 

1. Видове платформи

2. Запознаване с електронна образователна платформа- Teams

3. Функционалности на платформата

4. Работа с файлове

Снимков материал: