I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи- Дейност 5

          Бенефициент - Министерство на образованието и науката
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

          Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Първо ОУ "Никола Първанов" участва в:

         Дейност 5: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

 

През месеци октомври- ноември, в периода от 09.10.2023г до  08.11.2023г.

се проведоха обучения на ученици , за обучителни затруднения и пропуски при овладяването на учебното съдържание по Математика и Български език

Теми:

 „Обучителни затруднения и пропуски при овладяването на учебното съдържание по Математика”

„Обучителни затруднения и пропуски при овладяването на учебното съдържание по Български език”

Продължителност на обучение: 20 часа

Място на провеждане на обучението: I ОУ "Никола Първанов"

Период на обучение: 09.10.2023г до  08.11.2023г.

Брой групи: 4

Брой издадени сертификати: 11

Ръководител на групите: Габриела Борисова по математика и Камелия Димитрова по български език

 

Снимков материал: