I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

АПСПО - активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Учениците от ПГ с желание се включват
в Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Работим по дейност 1 : " Организиране и провеждане на допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.