I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Проект BG05M20P001-3.007-0001 „Училище за знания, традиции и единство”

 

Проект BG05M20P001-3.007-0001 „Училище за знания, традиции и единство” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, по процедура на МИГ Лом мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.

 

Проект  „Училище за знания, традиции и единство”

се осъществява от Първо основно училище „Никола Първанов” град Лом,

в партньорство с Училищно настоятелство „Просвещение”.

Специфични цели:

 • Допълнителни занимания с ученици, за преодоляване на образователни трудности;
 • Подобряване на образователната среда за ранна интеграция на учениците от етническите малцинства и превенция на отпадане от училище;
 • Съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда;
 • Насърчаване на общуването и съвместни инициативи между деца от различен етнос;
 • Подобряване на образователните резултати на учениците, посредством модернизиране на учебната среда и насърчаване използването на образователни технологии и практики;
 • Включване на родителите, като активни участници в образователно-възпитателния процес;
 • Засилване на мотивацията на ученици и родители от уязвими семейства за участие в образователния процес и редовно посещаване на учебни занятия;
 • Създаване на условия за преодоляване на негативни нагласи, основани на етнически произход;
 • Повишаване на информираността на обществото по проблемите на етническа толерантност и осигуряване на публичност за дейностите по проекта и финансирането му.

 

Дейности по проекта:

 

Дейност 1: Допълнително обучение на ученици за преодоляване на образователни трудности

Сформирана е група от 15 ученици от IIIа клас за допълнителни занимания и подготовка по български език и математика. Ръководител на групата – Илияна Илиева

 

Дейност 2: Насърчаване общуването и съвместните изяви между ученици от маргинализирани и немаргинализирани  групи, чрез създаване на клубове по интереси, насочени към повишаване на мотивацията за включване в учебния процес, съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етнически малцинства и техните връстници в интеркултурна среда

 

 • Клуб „Театър на приказките” – 15 ученици от IIa клас. Работата в клуба е насочена към обогатяване речника на учениците, както и развиване на паметта и въображението им.

        Ръководител – Корнелия Емилова

 • Клуб „С Червеногушка на училище и сред природата” – 15 ученици от IVа клас. Дейността цели запознаване на учениците с богатството и разнообразието на природата и изграждане на активна позиция за опазването й.

        Ръководител – Пепа Ангелова

 • Клуб „Млад биолог” – обхваща 15 ученици от 6-7 клас. Чрез занимания и беседи сред природата, учениците ще придобият знания за опазване и съхраняване на природни обекти и запазване на екологичното равновесие.

        Ръководител – Илияна Милчева

 • Клуб „Любопитковци” – участват 15 ученици от 5а,б клас. Целта на дейността е обогатяване знанията за природата, чрез занимания в изследователска и забавна среда, с акцент върху химия и физика.

        Ръководител – Светла Димитрова

 • Клуб „Занаяти на етносите” включва 15 ученици от 6-7 клас. Дейността е свързана с изучаване и взаимно опознаване на култура, бит, традиции и обичаи на етносите, в т.ч. на ромите.

        Ръководител – Елена Манчева

       

 

        В своеобразни класни стаи се превърнаха откритите поляни и горите по време на проведеното зелено училище сред природата и чистия въздух на Родопите за 45 ученици от Първо основно училище „Никола Първанов“, гр. Лом, участници по Проект BG05M2OP001-3.007-0001-C01 „Училище за знания, традиции и единство”, МИГ Лом мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейски структурни инвестиционни фондове по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

           

        За периода 19 - 22 юли 2021 г. учениците  проявиха своето позитивно отношение към природата и натрупаха познания за околната среда в уюта на Еко хотел „Здравец“.

Научиха важни неща за правилното хранене и здравословния начин на живот, а домакините ги нагостиха с вкусни храни от домашното си стопанство.

        Самостоятелност, отговорност и грижа за другите проявиха учениците по време на разходката с планински водач в боровата гора. Там разбраха как да се ориентират и оцеляват сред природата, насладиха се на свежия въздух и тишината, откриха билки, браха и опитаха вкуса на ароматни диви ягоди и боровинки.

         Комплексът осигури отлични условия за занимания и игри на открито под сянката на многогодишни борове.  Разнообразната програма включваше широка палитра от дейности, свързани с конна езда, търсене на съкровища, творческа работилница и работа с природни материали, рисуване и оцветяване, посещение на басейн, детска дискотека и много забавления. Учениците приеха предизвикателствата и участваха в дейности за Деня на природата. Те изработиха книгоразделители, пана от вази с цветя и декоративни украси със събраните в гората природни материали. Отбелязаха Деня на театъра с куклено представление на откъси от любими детски приказки.

        Преживяването се оказва невероятно зареждащо както за учениците, така и за техните учители – г-жа П. Ангелова, К. Емилова и Ил. Илиева, чийто стремеж да възпитават обич към природата сред учениците и да ги мотивират за един по-активен начин на живот стана реалност.

Илияна Илиева – координатор по проекта

       

     

     

     

      

         

 

 

           На еднодневна екскурзия до гр. София на 27.07.2021г. пътуваха ученици от Първо основно училище „Никола Първанов“, гр. Лом, участници  по Проект BG05M2OP001-3.007-0001-C01 „Училище за знания, традиции и единство”, МИГ Лом мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейски структурни инвестиционни фондове по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

          Учениците посетиха детския научен център „Музейко“ и Военно историческия музей.

          Изключително впечатляваща беше „разходката“ в детския научен център.  Интериорът на „Музейко“ е разделен на епохи – Минало /етаж 0/, Настояще /етаж 1/ и Бъдеще /етаж 2/. Във всяка епоха, чрез демонстрации и интерактивни игри, екипът на детския център „потопиха“ учениците в най–интересното за науките – археология и геология /за миналото/, природата и архитектура /за настоящето/, космически изследвания, енергия и комуникации /за бъдещето/.

         По време на откривателското пътешествие из трите етажа на „Музейко“ / Минало, Настояще и Бъдеще/ учениците научиха най–интересното от света на науката чрез решаване на загадки и изследователски научни мисии.

          Преживяването, макар и за ден, зареди с положителни емоции  както учениците, така и  техните учители – г-жа Ел. Мачева, Ил. Милчева и Св. Димитрова.

Илияна Илиева – координатор по проекта

     

     

     

        

             

                                           

  

 

15.12.2021г.                   Коледно състезание в IОУ „Н. Първанов“

 

          С песни, игри и забавления учениците от Първо основно училище „Никола Първанов“,

участници в клубовете 

по проект  BG05M2OP001-3.007-0001 „Училище за знания, традиции и единство” на МИГ Лом, 

отбелязаха  ежегодния  „Празник  на МИГ Лом“, който  се проведе на 15 декември 2021година.

          Ръководителите на шестте клуба  по проекта организираха и проведоха  „Коледно състезание“.

Разнообразните логически задачи не успяха да затруднят участниците в двата отбора.

Водещите на състезанието провокираха и  учениците от публиката със забавни въпроси,

което спомогна и за тяхното активно участие.

За коледното настроение в залата допринесе и украсата от предмети и табла, изготвени от децата.

          Госпожа Румяна Симеонова, изпълнителен директор на МИГ Лом, връчи на учениците грамоти за участие и плакет.

За да са „сладки емоциите“ от състезанието учениците  получиха и по парче торта от организаторите.