I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Проект № BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Участие в групи по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“:

 • „Българският език - чудесен и лесен” - допълнително обучение по бълг.език – 4в клас; Л.Милкова
 • „Задачите трудни и лесни, но интересни” – допълнително обучение по математика – 1а клас; Валя Петкова
 • „Вълшебна математика” – занимания по интереси – 15 ученици от 4б клас- Красимира Игнатова
 • „Мажоретен състав“ – сборна група от 15 ученици от 2 и 3 клас- Валери Горанов

 

Група: Българският език - чудесен и лесен
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Български език и литература
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 8 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Цел:
Усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо.
Очаквани резултати:

Очаквани резултати:
- прави проверка на правописа на думи;

- разпознава частите на речта; - определя лице и число на глаголи;

- определя пряко и преносно значение на думата; - съчинява и редактира текст;

 

Група: Вълшебна математика
Тип занимания: Занимания по интереси
Учебен предмет / Тематично направление:
Математика
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 7 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Цел:
Засилване на интереса на учениците към математиката и разкриване на увлекателната и страна;

 Стимулиране любопитството на децата, поощряване на тяхната изобретателност;

 Развиване на математическото мислене и прилагането му в различни ситуации; да осигури математически опит, който позволява усвояването на знания.

Очаквани резултати:
формиране на траен интерес към математиката;

 усвояване на нови знания и по достъпен и забавен начин;

 осъзнаване на мястото и значението на математиката в света около нас;

 формиране на умения като наблюдателност, съобразителност, находчивост, концентрация, работа в екип.

 

Група: Задачите трудни и лесни, но интересни
Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Математика
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 10 ч.
Продължителност на учебните часове: 35 мин.

Цел:
1. Да се формират понятия за числата до 20

 1. Да се усвоят аритметичните действия събиране и изваждане на числата до 20
 2. Да познават числата 10,20,30,40......100 , да ги сравняват
 3. Да извършват действия събиране и изваждане с числата 10,20,30,40..........100
 4. Да познават банкнотите от 1лв.,2лв.,5лв.,10лв.,20лв., 50лв. и 100лв.
 5. Да се изградят умения за решаване на текстови задачи с едно пресмятане от събиране и изваждане
 6. Да се формират представи за геометричните фигури квадрат, кръг триъгълник, правоъгълник и отсечка
 7. Да се формират начални умения за чертане на отсечка
 8. Да се формират начални умения за измерване дължина на отсечка
 9. Да се усвоят мерните единици за дължина-сантиметър и за маса – килограм

Очаквани резултати:
1.Да броят до 10 в прав и обратен ред, да пишат цифрите и да ги съотнасят със съответното количество предмети

 1. Да определят мястото на всяко число в редицата на естествените числа
 2. Да сравняват числата до 10, да представят дадено число като сбор на две числа
 3. Да сравняват числен израз с число
 4. Да имат представа за разместителното свойство
 5. Да решават текстови задачи с едно предсмятане
 6. Да разпознават и правилно да назовават геом. фигури триъгълник, квадрат и кръг
 7. Да познават, назовават и извършват действия с числата 10,20,30.......100
 8. Да разпознават мерните единици килограм и българските монети и банкноти
 9. Да имат представа за разместителното свойство на събирането и евентуално да го ползват при прибавянето към по-малко число на по-голямо

 

Група: Мажоретен състав
Тип занимания: Занимания по интереси
Учебен предмет / Тематично направление:
Изкуства и култура
Брой на редовните часове: 70 ч.
Брой на резервните часове: 5 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Цел:
Създаване условия за развитие на вродените у децата музикални и танцови заложби. Възможност за изява с присъщата им артистичност и емоционалност. Развиване на умения за работа в колектив.

Очаквани резултати:
Танцувайки и забавлявайки се, учениците да научат важни за развитието им като личности качества: работа в екип, трудолюбие и постоянство, съчетани с умението артистично да изявяват своите качества и емоции на сцената.