I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014- 2020

по изпълнение на Дейност 6 - "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците".

 

Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови

през учебната 2020/2021г.

 

 Компютърен клуб – “Компютърен свят

Ръководител: Габриела Борисова

 

Учасници: ученици от V - VII клас със основно ниво на владеене на дигитални компетенции  

 

Представяне на дейността:

Информационни технологии се явяват съществена част от съвременната техническа култура на човека. Като поколение на XXI век, учениците са наясно с необходимостта от развиване на дигитални умения, които да  са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност и на по-късен етап  в живота.

Дейността на програмата има за цел учениците да придобият дигитални умения и знания за изработване на брошури, постери, презентации, календари, и др. Ще се доразвият и дигиталните умения за търсене, сортиране, обобщение и представяне на информация. Ще се акцентира и дискутира и върху общуването, спазването на етични правила и опасностите в интернет пространството. Ще се изтъкне и приложението на информационните технологии.

 

І. Цели:

 • Развиване и обогатяване на дигиталната култура на учениците.
 • Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности
 • Повишаване на дигиталната компетентност на учениците.
 • Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.
 • Развиване на познавателната активност у учениците.
 • Развиване на логическото мислене и умение да се съпоставят данни и да се правят изводи.
 • Развиване на умение за работа в екип.
 • Разширяване на интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в практиката на получените знания.
 • Развиване на умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.
 • Развиване на умения за събиране на информация, съответстваща на зададената тема, работа с допълнителна литература и Internet.
 • Развиване на умения за естетическо представяне и подреждане на материалите.
 • Развиване на умения да дискутират по зададена тема и да защитават и отстояват позицията си по нея.

 

ІІ. Очаквани резултати:

 • Да се повиши успеха на учениците, участващи в групата.
 • Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи.
 • Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип.
 • Да усвоят нови знания по информационни технологии.
 • Да представят възможно най-точно, кратко и увлекателно информация.
 • Да се развият умения за търсене в Internet.
 • Да изработват самостоятелно  авторски материали и да ги представят.
 • Да работят с желание и да изпитат удовлетворение от получения краен резултат.