I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

КЛУБ ''КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ"

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014- 2020

по изпълнение на Дейност 6 - "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците".

 

Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови

през учебната 2019/2020г.

 

Ръководител: Юрий Йорданов

Учасници: ученици от V клас с основно ниво на владеене на дигитални компетенции  

 

Цели:

Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците

 

Очаквани резултати:

Получаване на ключови /базови/ дигитални умения на ниво – грамотност за данни и информация; създаване на дигитално съдържание; комуникация и сътрудничество; решаване на проблеми; информационна сигурност.

 

Изпълнени задачи: