I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

"Българският- лесен и забавен"

група за допълнително обучение

по Проект BG05М2ОР001-2.011-0001 "Подкрепа за успех",

финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014- 2020г.

през учебната 2019/2020г.

 

Ръководител: Красимира Игнатова

 

Участници: ученици от III клас

 

Представяне на дейността:

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление: Български език и литература
Брой на редовните часове: 80 ч.
Брой на резервните часове: 10 ч.
Продължителност на учебните часове: 40 мин.

Цели:

 • Усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително,

        да пишат грамотно и четливо;

 • Разширяване в практически план на знанията за частите на речта, видовете морфеми,

        видовете изречения по цел на изказване, някои правописни и пунктуационни

        норми в българския език;

 • Задълбочаване на уменията за възприемане и осмисляне на достъпни за възрастта авторски,

        фолклорни и научнопопулярни текстове;

 • Развиване на уменията за ориентиране в комуникативната ситуация и за устно и писмено създаване на текст.

Очаквани резултати:

 • Прави проверка за правописа на гласни в неударена сричка, на звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата.
 • Разпознава частите на речта (спомагателен глагол съм, лични местоимения).
 • Определя лице и число на личните местоимения и на глагола.
 • Определя пряко и преносно значение на думата.
 • Определя пряко и преносно значение на думата.
 • Разпознава думи с близко значение (синоними). Познава видовете изречения по цел на изказване – възклицателно и подбудително.
 • Интерпретира факти и идеи от научнопопулярен текст.
 • Прави писмен подробен преразказ на кратък текст.
 • Съчинява текст: по преживяна случка, по словесна опора. Редактира свой текст. 

 

Изпълнени задачи: