I ОУ "НИКОЛА ПЪРВАНОВ"
Първо основно училище в град Лом

Проект ПГ

 

Допълнително обучение по БЕЛ по проект:

BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.,

през учебната 2019/2020г.

Ръководител: Ася Йонова

Участници: деца от ПГ 

Представяне на дейността:

Тип занимания: допълнителни педагогически ситуации

Брой  часове, проведени в учебно време: 30

Брой часове, проведени в неучебно време: 40

Общо :70

Времетраене: 30 минути

Цел : предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците.

Очаквани резултати:

  • Правилно съгласуване на думите по род и число
  • Изграждане умения за съставяне на кратък описателен текст
  • Осъзнаване смислоразличителната роля на звуковете
  • Изграждане на начални графични умения
  • Умения за възприемане, преразказ и драматизация на литературно произведение